2011 (03) March - Ski Tour on Marys Peak - becripe